Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

ZÁPIS - PONUKA KRÚŽKOV 2021/2022

Vážení rodičia, milí členovia

Ďakujeme Vám všetkým za prejavenú dôveru aj v novom šk.roku 2021/2022. Pevne veríme, že sa nám podarí naplniť Vaše očakávania vo voľnočasových aktivitách, pre ktoré ste sa v našom centre voľného času Pyramída rozhodli. Prajeme Vám bezproblémový, plynulý a úspešný školský rok,  ktorého súčasťou sme aj my :)


Žiadosť o prijatie (Prihlášku) ako aj ponuku krúžkov nájdete nižšie v tomto príspevku. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu umožňujme prihlasovanie do našich záujmových útvarov aj ONLINE - vyplnením Žiadosti o prijatie a odoslaním mailom na: cvcpyramida.admin@centrum.sk,

alebo poštou na adresu CVČ Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky 940 78.

Prihlásiť sa je možné  aj osobne v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici za dodržiavanie hygienických opatrení. Kancelária administratívy sa nachádza na 1. poschodí vľavo. Pred kanceláriou je príručný stolík, kde sú k dispozícii Žiadosti o prijatie aj Ponuka záujmových útvarov. Na tomto stole môžete prihlášku vyplniť (obojstranne) a následne ju odovzdať do kancelárie, kde obdržíte Rozhodnutie o prijatí. Prosíme, do kancelárie vstupujte po jednom s prekrytými hornými dýchacími cestami. Ďakujeme

NOVINKA - FOLKLÓRNY KRÚŽOK

TLAČIVO - Vyhlásenie o bezpríznakovosti člena CVČ

TLAČIVO - Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka CVČ (rodič)

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre šk. rok 2021/2022

ŽIADOSŤ O PRIJATIE do záujmového útvaru pre šk. rok 2021/2022

V prípade odovzdania Vzdelávacieho poukazu do CVČ Pyramída (poukaz dostávajú deti na ZŠ a SŠ v priebehu septembra) získate ZĽAVU -10,-€ z ceny poplatku na jeden záujmový útvar (okrem KVČ).


ÚHRADA ZA ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

Vážení rodičia, v prípade, že ste neobdržali šek na úhradu záujmových útvarov, prikladáme vzor platby:

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku, zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. pre krúžok Hip-hop a dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 1701032009)

Kódy krúžkov nájdete v spodnej časti

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: Meno člena navštevujúceho krúžok

SUMA:

30,-€/celý šk. rok = skupinové záujmové útvary

40,-€/celý šk. rok = individuálne ZÚ (Hudob. a jazyk. ZÚ , Spev, Tvorivé dielne, Fitnes)

50,-€/celý šk.rok = Klub voľného času

V prípade, že ste v termíne do 24.09.2021 odovzdali Vzdelávací poukaz v CVČ Pyramída, máte nárok na uplatnenie zľavy -10€ na jeden vybraný krúžok.

Radi by sme pripomenuli, že všetkým členom našich krúžkov, ktorí boli riadne prihlásení

v šk.r. 2020/2021a mali uhradení poplatok v plnej výške, poskytujeme ako kompenzáciu

za ušlé obdobie počas prerušenia činnosti CVČ (covid) nasledovnú ZĽAVU:

-> V prípade, že počas prerušenia činnosti CVČ nemali umožnené dištančné vzdelávanie,

ZĽAVU 100% z poplatku na rovnaký krúžok v novom šk.roku 2021/2022.

-> V prípade, že počas prerušenia činnosti CVČ mali umožnené dištančné vzdelávanie

ZĽAVU 50% na rovnaký krúžok v novom šk.roku 2021/2022 (bez ohľadu na zapojenie sa

do dištančného vzdelávania).

Kódy krúžkov 40.Folklórny

Návod šek

Tešíme sa na Vás všetkých ;-)