Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Hra na klávesové nástroje

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. Odporúčame v prípade záujmu o tento záujmový útvar prihlásiť sa čím skôr, pretože tento záujmový útvar má určitý limit prijímaných členov. Po naplnení počtu nie je možné prijať nových záujemcov.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023