Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Platby za ZÚ

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

Vážení rodičia, prikladáme vzor platby:

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku, zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. pre krúžok Hip-hop a dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 1701032009)

Kódy krúžkov nájdete v spodnej časti

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: Meno člena navštevujúceho krúžok

Poplatky na čiastkovú úhradu záujmovej činnosti na základe VZN mesta Nové Zámky č.10/2023 pre šk.rok 2024/2025:

60€/celý šk. rok = skupinové záujmové útvary

80€/celý šk.rok = individuálne záujmové útvary (spev, klávesy, klas.klavír, bicie)

160€/celý šk.rok = Klub voľného času, Klub pre "domoškolákov"

Návod na vyplnenie šeku

KÓDY ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV:

01. - Anglický jazyk
02. - Nemecký jazyk
03. - Ruský jazyk
04. - Klub voľného času
05. - Kurz strojopisu
06. - Audio, video med.komun.
07. - Tréning fonematického uvedomovania
08. - Hand-made
09. - Gitara
10. - Bicie
11. - Klávesy
12. - Klasický klavír
13. - Spev
14. - Dramatický
15. - Výtvarný
16. - Kids Dance
17. - Hip-hop
18. - Pohybová príprava
19. - Pilates
20. - Box
21. - Aikido
22. - Šach
23. - Biliard
24. - Stolný tenis
25. - Fitnes muži/chlapci
26. - Fitnes ženy/dievčatá
27. - Tvorba web stránok a programovanie
28. - Základe práce s PC
29. - Sloveský jazyk pre cudzincov
30. - Moderné technológie
31. - Folklórny
32. - Klub Centráčik
33. - Zumba
34. - Športová príprava
35. - Balet
36. - Malá škola šoférovania
37. - Francúzsky jazyk
38. - Karate
39. - Joga
40. - Lego
41. - Španielsky jazyk
42. - Baby klub/Dielničky
43. - Husle
50. - Letný tábor
OZNAM O VÝŠKE POPLATKOV pre šk.rok 2023/2024
Vážení rodičia, chcela by som Vám dať do pozornosti VZN mesta Nové Zámky č.10/2023, ktorým sa určila výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času Pyramída.
Keďže sa jedná o zvýšenie poplatku v priebehu šk.roka, Mesto Nové Zámky upravuje výšku DOPLATKU (pre už uhradené krúžky) nasledovne:
Klub voľného času od 1.1. 2024- 10,- EUR mesačne, t. j. DOPLATOK 24,- EUR za obdobie január 2024- jún 2024 (zvýšenie z pôvodného poplatku 6€/mesačne na 10€/mesačne činí ROZDIEL 4€ mesačne krát 6 mesiacov) ,
individuálne ZÚ (klávesy, klasický klavír, spev, bicie)- 8,- EUR mesačne, t.j. DOPLATOK 24,- EUR, (zvýšenie z pôvodného poplatku 4€/mesačne na 8€/mesačne činí ROZDIEL 4€ krát 6 mesiacov)
všetky ostatné ZÚ 6,- EUR mesačne, t.j. DOPLATOK 12,- EUR (zvýšenie z pôvodného poplatku 4€/mesačne na 6€/mesačne činí ROZDIEL 2€ krát 6 mesiacov).
Tento model PLATÍ LEN PRE ČLENOV, KTORÍ MALI RIADNE UHRADENÝ POPLATOK ešte pred dátumom ZVEREJNENIA NOVÉHO VZN.
Pre novoprihlásených členov, ktorí sa prihlásili v 2. polroku platia NOVÉ POPLATKY (nie alikvotny doplatok) nasledovne:
*KVČ - 10€/mesačne
*INDIVIDUÁLNE KRÚŽKY (Spev, Hra na klavír/klávesy, Bicie) - 8€/mesačne
*OSTATNÉ KRÚŽKY - 6€/mesačne
Poplatky sa však uhrádzajú JEDNORÁZOVO na počet mesiacov až do júna 2024!
Uvedené sumy prosím uhrádzajte rovnakým spôsobom, ako ste platili pôvodné poplatky pre tento školský rok, najneskôr do 31.3. 2024. Príspevok sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada riaditeľa centra voľného času a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Ďakujem za pochopenie, teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. S. Lőrinczová, riaditeľka