Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Platby za ZÚ

Vážení rodičia, v prípade, že ste neobdržali šek na úhradu záujmových útvarov, prikladáme vzor platby:

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku, zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. pre krúžok Hip-hop a dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 1701032009)

Kódy krúžkov nájdete v spodnej časti

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: Meno člena navštevujúceho krúžok

SUMA:

30,-€/celý šk. rok = skupinové záujmové útvary

40,-€/celý šk. rok = individuálne ZÚ (Hudob. a jazyk. ZÚ , Spev, Tvorivé dielne, Fitnes)

50,-€/celý šk.rok = Klub voľného času

Návod na vyplnenie šeku

KÓDY ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV:

Kódy krúžkov