Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

Vážení rodičia, milí "krúžkari". Podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021, vstup do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 197/2021 ÚVZ SR z dňa 28. 4. 2021, ktorá povoľuje vstup dieťaťa (člena ZÚ) do školského zariadenia, ak sa škola nachádza v okrese, ktorý nie je podľa COVID automatu zaradený do IV. stupňa varovania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

Pri vstupe člena do budovy je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti člena, ktoré bude v platnosti do prerušenia dochádzky do CVČ na viac ako 3 dni. Prerušením sa rozumie, že člen po dobu 3 dní nenavštívil žiadny záujmový krúžok v CVČ.

Ak teda člen nepreruší záujmové krúžky na viac ako 3 dni (napr. člen KVČ navštevuje ,,krúžok“ od pondelka do piatku a prerušenie má sobotu, nedeľu – 2 dni) má platné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti po celé obdobie návštevy CVČ.

Pokiaľ člen preruší návštevu záujmových útvarov na viac ako 3 dni (napr. člen Kids dance navštevuje ,,krúžok“ každý pondelok), je potrebné vyplniť čestné prehlásenie na každú hodinu.

Jednotlivé ,,Vyhlásenia o bezinfekčnosti“ budú k dispozícii na našej stránke www.cvcpyramida.eu, aj pri vchode do budovy.

Zákonní zástupcovia a všetky ostatné osoby sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - Žiak a zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - Plnoletý žiak