Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

OZNAM TVORIVÉ DIELNIČKY/BABY KLUB,  HAND MADE

Oznamujeme Vám, že DNES 29.05.2024 NEBUDÚ prebiehať záujmové útvary s Mgr. J. Kovácsovou.

Ďakujeme za pochopenie


 

OZNAM O VÝŠKE POPLATKOV

Vážení rodičia, chcela by som Vám dať do pozornosti VZN mesta Nové Zámky č.10/2023, ktorým sa určila výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času Pyramída.
Keďže sa jedná o zvýšenie poplatku v priebehu šk.roka, Mesto Nové Zámky upravuje výšku DOPLATKU (pre už uhradené krúžky) nasledovne:
- Klub voľného času od 1.1. 2024- 10,- EUR mesačne, t. j. DOPLATOK 24,- EUR za obdobie január 2024- jún 2024 (zvýšenie z pôvodného poplatku 6€/mesačne na 10€/mesačne činí ROZDIEL 4€ mesačne krát 6 mesiacov) ,
- individuálne ZÚ (klávesy, klasický klavír, spev, bicie)- 8,- EUR mesačne, t.j. DOPLATOK 24,- EUR, (zvýšenie z pôvodného poplatku 4€/mesačne na 8€/mesačne činí ROZDIEL 4€ krát 6 mesiacov)
- všetky ostatné ZÚ 6,- EUR mesačne, t.j. DOPLATOK 12,- EUR (zvýšenie z pôvodného poplatku 4€/mesačne na 6€/mesačne činí ROZDIEL 2€ krát 6 mesiacov).
Tento model PLATÍ LEN PRE ČLENOV, KTORÍ MALI RIADNE UHRADENÝ POPLATOK ešte pred dátumom ZVEREJNENIA NOVÉHO VZN.

Pre novoprihlásených členov, ktorí sa prihlásili v 2. polroku platia NOVÉ POPLATKY (nie alikvotny doplatok) nasledovne:

*KVČ - 10€/mesačne

*INDIVIDUÁLNE KRÚŽKY (Spev, Hra na klavír/klávesy, Bicie) - 8€/mesačne

*OSTATNÉ KRÚŽKY - 6€/mesačne

Uvedené sumy prosím uhrádzajte rovnakým spôsobom, ako ste platili pôvodné poplatky pre tento školský rok, najneskôr do 31.3. 2024. Príspevok sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada riaditeľa centra voľného času a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Ďakujem za pochopenie, teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. S. Lőrinczová, riaditeľka

 

VOĽNÉ MIESTA V KRÚŽKOCH

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že umožňujeme prihlásiť sa do našich záujmových útvarov aj v 2. polroku. V niektorých krúžkoch sa uvoľnilo miesto, preto nás neváhajte kontaktovať v správe alebo na tel. č. 0915/725 993


Dôležitý oznam!

Vážení členovia, milí rodičia,

Aj napriek predošlému urgovaniu stále evidujeme neuhradené poplatky v niektorých krúžkoch. Preto Vás žiadame o zrealizovanie platby najneskôr do 18.12.2023!!!

IBAN: SK87 5600 0000 0039 3541 2100

VARIABILNÝ SYMBOL: Prvé dvojčíslie tvorí Kód krúžku, zvyšných 8 čísel tvorí dátum narodenia člena krúžku v tvare DDMMRRRR (napr. pre krúžok Hip-hop a dieťa narodené 1.3.2009 by bol variabilný symbol nasledovný: 1701032009)

Kódy krúžkov nájdete v sekcii Platby za ZÚ

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: Meno člena navštevujúceho krúžok


Milí naši priaznivci,

dňom 18.09.2023 sme oficiálne ukončili ZÁPIS do našich krúžkov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Prijali sme neskutočne veľa žiadostí o prijatie a sme nesmierne radi, že sme Vás všetkých mohli prijať.
Zároveň oznamujeme, že pre nízky záujem tento rok neotvárame nasledovné záujmové útvary:
?Francúzsky jazyk
?Ruský jazyk
?Zumba
?Spoločenské tance
?Florbal
?Matematika "ľavou zadnou"
Zároveň prosíme členov, ktorí sa na spomenuté krúžky prihlásili, aby nás kontaktovali ohľadne zmeny krúžku - spoločne nájdeme vhodnú alternatívu.
Sme nadšení, že sa nám podarilo zaujať Vás aj novou ponukou krúžkov a tento rok preto otvárame aj nové krúžky (Joga, Hand-made klub, Lego, Športová príprava a Základy PC).

PLNE OBSADENÉ KRÚŽKY, v ktorých sme naplnili kapacity a nie je možné sa do nich tento rok už prihlásiť:
?? Hra na klávesy
?? Hra na klasický klavír
?? Hra na gitare
?? Hra na bicie
?? Hra a husle
?? Spev
?? Výtvarná
?? Klub voľného času
?? Stolný tenis
?? Anglický jazyk MŠ (pre najmenších)

V ostatných (neuvedených) krúžkoch je ešte pár voľných miest, preto nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať .
V týchto dňoch kompletizujeme rozvrhy pre jednotlivé krúžky, prosím sledujte preto našu webovú stránku www.cvcpyramida.eu, kde v sekcii Termíny 1. stretnutí pre šk. rok 2023/2024 postupne pridávame termíny úvodných hodín.
Tešíme sa na Vás všetkých a s radosťou a elánom štartujeme nový šk.rok 

OZNAM

ZÁPIS prebieha denne od 9,00 - 12,00 a popoludní od 13,00 - 17,00 na sekretariáte na 1.poschodí.


 

Videozáznam z udalostí:

Vystúpenie absolventov ZÚ Hra na klávesy v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 22.06.2023

Vystúpenie absolventov ZÚ Klavír v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 22.06.2023

Vystúpenie absolventov ZÚ Spev v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 23.06.2023

Odovzdávanie ocenení výtvarníkom v ZÚ Výtvarná v šk.r.2022/2023 - Podujatie sa konalo 26.06.2023

Vernisáž - Výtvarné diela detí a mládeže v šk.r.2022/2023


 

V sekcii Zápis nájdete všetky informácie na nový školský rok 2023/2024.


 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že sekretariát je presťahovaný na 1.poschodie.

Milí rodičia, členovia našich ZÚ,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia (nie len príznaky Covid-19, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť hlavy, kýchanie,...) prehodnotili účasť na krúžku. Napriek odovzdávaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti sa stáva, že na krúžok príde dieťa, ktoré "len pokašliava",... Zvyšuje sa tak riziko nákazy respiračných ochorení a komfort pri vyučovaní detí (zdravých aj chorých). V súčasnej dobe sa zvyšujú nároky na absolútnu bezpríznakovosť predovšetkým pri kolektívnych aktivitách, kedy je riziko akejkoľvek nákazy najvyššie.
Ďakujeme za pochopenie