Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Poradenské služby

Poradenstvo poskytuje Mgr. Lucia Pethő, PhD. - psychologička, pedagogička, sociálna pracovníčka a terapeutka

Poskytujeme bezplatné pedagogicko-psychologické poradenstvo a starostlivosť všetkým deťom (v materských, základných, stredných a vysokých školách) a ich rodičom (príp. zákonným zástupcom).  Zameriavame  sa na poradenstvo:

  • pri problémoch detí v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti -  ADD, ADHD, spomalené psychomotorické tempo)
  • pri výchovných otázkach (súrodenecká rivalita a žiarlivosť, detský vzdor, ambivalentná výchova a podobne),
  • pri ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine dieťaťa (rozvod, problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy, enuréza, enkopréza a podobne),
  • pri adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach (nástup do školy, optimálne začlenenie do kolektívu a podobne).

Možnosti práce s deťmi a rodinou:

  • Diagnostika a tréning oslabenia čiastkového výkonu metódou Sindelar,
  • Hrová terapia pre deti,
  • Psychoterapia zameraná na človeka (PCA), § Arteterapia.

Poradenstvo poskytuje Mgr. Lucia Pethő, PhD. (psychologička, pedagogička, sociálna pracovníčka a terapeutka)

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pedagogiku a aj sociálnu prácu na Pedagogickej Univerzite v Bratislave. Dlhodobo pracovala s deťmi s poruchami správania a učenia, emočnými a výchovnými problémami v rôznych zariadeniach. V súčasnosti pracuje v Centre voľného času Pyramída. Je terapeutkou oslabenia čiastkových funkcií v metóde Sindelar. Má ukončený výcvik v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. Rogersa (PCA), arteteraiu („terapia umením“) a pracuje pod supervíziou s deťmi v hrovej terapii.

Poradňa je otvorená v utorok v čase od 9,30 do 11,30 hod. v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici v Nových Zámkoch.

Konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky na mobilnom čísle 0949 450 266.

Na stiahnutie: Ponuka poradenské služby