Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Klub CENTRÁČIK

Vážení rodičia,

postupnými zmenami sa do slovenského školstva zavádzajú princípy inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Cieľom procesu inklúzie je zlepšovanie vzdelávacích a výchovných príležitostí pre všetkých, hlavne marginalizované, zdravotne postihnuté, či inak znevýhodnené deti.

Spomínané princípy ostávajú málo zastúpené a využívané v školských voľno-časových zariadeniach, ktoré majú rovnako významný podiel na úspešnej inklúzii detí do špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Našim cieľom je, aby každé dieťa bolo prijímané, akceptované a malo právo na podnetne trávený voľný čas. Preto ponúkame rodičom projekt „Klub Centráčik“. Chceli by sme vytvoriť inkluzívnu klímu v našich kluboch a záujmových útvaroch a osloviť rodičov detičiek so ŠVVP, aby využili príležitosť zapojiť svoje deti do tohto projektu.

Prvá fáza projektu „Centráčik“ : do nášho Klubu máte možnosť prihlásiť dieťa so ŠVVP (zdravotné postihnutie, zdravotné znevýhodnenie, vývinové poruchy učenia, deti s poruchami správania - narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej oblasti, deti s nadaním v akejkoľvek oblasti, deti cudzincov). S vašimi deťmi budeme v Klube Centráčik pracovať približne 1 školský rok, prípadne podľa potreby, postupne ho pripravovať tak, aby získalo potrebné zručnosti a kompetencie pre úspešné zvládnutie inklúzie, spoznávať ho, aby sme v úzkej spolupráci s Vami – s rodičmi, vedeli zvoliť vhodný záujmový útvar podľa záujmu, preferencií a schopností detičiek a zároveň pritom zohľadňovať jeho špecifické požiadavky. Následne po tejto úvodnej fáze dieťa nasmerujeme už na konkrétnu záujmovú činnosť – druhá fáza, kde mu samozrejme budeme naďalej po celú potrebnú dobu k dispozícii. Na záver by sme radi podotkli, že okrem výhod inklúzie pre samotné detičky so ŠVVP je inklúzia veľmi prospešná aj pre intaktné deti, keďže sa takto učia empatii a porozumeniu. Záleží nám na tom, aby sa žiaci so ŠVVP neocitali na periférii záujmu intaktných žiakov, našou prioritou je vytvoriť prostredie otvorenosti, dobrých vzťahov, tolerancie a rešpektovanie akejkoľvek odlišnosti.

Veríme, že Vás táto myšlienka osloví a s dôverou sa na nás obrátite. Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať ohľadom ďalších pokynov/otázok na tel.č. 0915 725 993. Ďakujeme!

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023