Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Tréning fonematického uvedomovania

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

PODĽA D. B. EĽKONINA

Vážení rodičia,

aj v školskom roku 2020/2021  pod vedením certifikovaného lektora ponúkame Vášmu dieťaťu možnosť absolvovať  celoročný kurz, ktorý je zameraný na rozvoj kľúčových schopností potrebných pre úspešné osvojovanie si čítania a písania. Je stimulačným programom, ktorému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo odporúčaciu doložku a zaradilo ho do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov pre oblasť predprimárneho vzdelávania.

Absolvovanie ročného stimulačného programu je určené:

-  všetkým deťom predškolského veku (5 - 6 ročné),

-  deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky,

-  pre žiakov 0 a 1 ročníkov,

-  pre deti s dysláliou, oneskoreným  a narušeným vývinom reči,

-  pre deti vyžadujúce sústredenú a systematickú logopedickú starostlivosť,

Stimulačný program sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania a na plynulejšiu adaptáciu dieťaťa v procese čítania a písania pri prechode na základnú školu.

Je odporúčaný odborníkmi z oblasti logopédie, psychológie a špeciálno- pedagogického poradenstva.

V prvej predgrafémovej časti sa deti naučia orientovať sa sluchom v hláskovej štruktúre slov. Získajú schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (slabiky, hlásky) a vedome s nimi pracovať, čo sa považuje za veľmi dôležitú schopnosť, aby sa  dieťa naučilo v škole bez problémov čítať a písať. Táto metóda učí deti chápať podstatu čítania slov na základe spoznávania ich hláskovej štruktúry v hovorenej reči bez poznávania písmen.

Druhá grafémová časť plynule nadväzuje na prvú a v nej sa už deti učia aj písmená. Cieľom grafémovej časti je prehĺbenie fonematického v v spojení so znalosťou písmen a pochopenia techniky čítania slov. Posledných päť lekcií sa venuje čítaniu, ktoré je o pochopení ako sa z písmen tvoria slová, nie o čítanie textu v pravom slova zmysle.

Osobitosťou stimulačného programu je tiež:

-  rozvíjanie  a podpora osobností detí a ich kognitívneho potenciálu,

-  vedie deti k pozornosti a kritickému mysleniu,

-  deti sa učia komunikácii a komunikačným zručnostiam,

-  práci v dvojici a v skupinách, učiť sa spolupráci,

-  vedieť spracovávať a narábať s kritikou,

Pre predškolský vek je typickým prechod od hry k učeniu, od názorno-obrazného k verbálno–logického mysleniu. Preto je tento stimulačný program realizovaný formou hry, ktorého cieľom je, aby dieťa získalo predstavu o slove, ktoré nesie význam.

Učenie hrou „v krajine slov“ je pre dieťa pútavé, poučné a zábavné, a to aj prostredníctvom kamarátov – postáv zhmotňujúcich kľúčové pojmy a vlastnosti jazykového materiálu: Majster Slabika, Majster Dĺžeň, Hlásulienky, Dano a Ďuro a ďalší.

Tak sa poďte s nami hrať :-)

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023

Centrum jazyka a komunikácie – PhDr. Alica Harišová

tel: 0918 451 231,  email: harisova.alica@gmail.com

Fb: Centrum jazyka a komunikácie – PhDr. Alica Harišová

Sídlo: CVČ Pyramída, Jánošíkova 1, 940 78 Nové Zámky